Woensdag 28 april werd bekend dat de gemeente Groningen 1,6 miljoen wil investeren in de verdere ontwikkeling van de Drafbaan tot evenemententerrein. Volgens Glimina Chakor, wethouder evenementen, heeft het terrein alles in zich om uit te groeien tot één van dé evenementenlocaties van Nederland, zonder dat er iets verandert aan de geldende regels voor het organiseren van evenementen, zoals het aantal geluidsdagen en de geluidsnormen.

Begin oktober 2020 vroeg de gemeente aan omwonenden om mee te denken over duurzaamheid, verkeer, inrichting van het terrein, het hanteren van mogelijke overlast en ideeën over andere evenementen dan (grote) concerten en festivals.

Omwonenden die op deze oproep hebben gereageerd, ontvingen eind november een uitnodiging om deel te nemen aan een van de online ‘meedenksessies’. Deze vonden plaats op 8 en 16 december 2020.

Samenvatting meedenken drafbaan

Hieronder vind je de punten die omwonenden schriftelijk en live tijdens de digitale meedenksessies hebben ingebracht. Het originele document, inclusief ‘inspiratiebeelden’ vind je hier (pdf). Het verslag is opgenomen als bijlage 1 bij raadsvoorstel Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (pdf) van 26 april 2021.


Door gemeente Groningen

VERSLAG INPUT OMWONENDEN

"LAAT DE DRAFBAAN, OOK ALS EVENEMENTENTERREIN, VAN DE GRONINGERS BLIJVEN."

Dit document is een verzameling van ruim 60 inhoudelijke (schriftelijke) reacties op een brief met daarin de oproep mee te denken. 30 omwonenden hebben ook deelgenomen aan de digitale meedenksessies op 8 en 16 december 2020. Deze input is één op één overgenomen en verzameld tot een document.

STATUS DOCUMENT

Tijdens de sessies is aangegeven dat de gemeente feitelijk bezig is met het uitvoeren van besluiten die in het verleden zijn genomen. Voor de drafbaan geldt een bestemmingsplan en een locatieprofiel. Daar wordt niet van afgeweken. Dat maakt dat het meedenken niet beschouwd kan worden als inspraak. Dat doet echter niets af aan de waarde ervan voor het proces en de verdere uitwerking. Naast het delen van de zorgen over overlast vanwege geluid en bezoekers brachten de bijeenkomsten kwalitatieve en creatieve inbreng, gedachten en ideeën. Die zijn meegenomen en vormen input voor het projectteam. De samenvatting is teruggekoppeld aan de deelnemers, burgemeester & wethouders en de gemeenteraad.

RODE DRAAD
 • Zoek oplossingen om geluidsoverlast en omgevingsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Denk aan geluiddempende maatregelen, minder elektronische muziek. Daarnaast ook overlast afkomstig van afval, vandalisme, bezoekersstromen en mobiliteit serieus aanpakken.
 • Er moet aandacht uitgaan naar het inrichten en benutten van het terrein. Buiten de evenementen om zou het terrein openbaar toegankelijk moeten zijn en voldoende voorzieningen bieden om daar prettig te kunnen verblijven en recreëren. Maak het terrein daarom weer onderdeel van het park en stel het open voor publiek.
 • Maak het aantrekkelijker om naar het Stadspark en het evenemententerrein te gaan, omdat er iets te doen, zien of beleven valt (sport, spel en ontspanning). Niet alleen omwonenden maar ook voor bezoekers en toeristen. Maak Stadspark/drafbaan alternatief voor Noorderplantsoen.
 • Zorg voor een gevarieerd programma-aanbod “Van, Veur, Deur Groningen’’, naast de max 12 grote evenementen (waaronder concerten). Geef het terrein terug aan de stad. Creëer een kleinschalig podium voor het gevarieerde programma. Dit kan in de vorm van een natuurlijk amfitheater op het terrein waar naast grote concerten ook alternatief kleinschaliger programma kan landen. Denk aan (jeugd)theater en toneel, klassieke concerten, openluchtbioscoop en alternatieve activiteiten. Tenslotte zou het amfitheater tegelijk kunnen dienen als geluidswal.
 • Zorg voor een pleisterplaats in de vorm van bijvoorbeeld passende horeca of een ijsbaan of het toevoegen het element water. Voeg water toe; speelelement voor kinderen, verkoeling – plein met fontein. Dit is nu een groot gemis in het park. Daarnaast zijn toiletvoorzieningen een vereiste.
 • Laat de lokale ondernemer optimaal profiteren van het organiseren van evenementen.
 • Tot slot wordt voorgesteld om een Stadsparkcommissie in te stellen op dezelfde gronden als bij het Noorderplantsoen. Deze commissie kijkt mee met de vergunningverlening. Als bepaalde evenementen negatieve effecten met zich meebrengen moet je onderzoeken hoe dat beter kant. De ervaringen van omwonenden met de verschillende organisatoren en evenementen lopen uiteen. Andersom geldt hetzelfde, leer van de positieve ervaringen.
IDEEËN:

Op onderstaande ideeën is geen eindredactie uitgevoerd, deze opmerkingen zijn een samenvatting van alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de digitale sessies met bewoners of via een schriftelijke reactie.

1. GELUIDSOVERLAST

 • Blijft een aandachtspunt i.r.t. leefbaarheid van de woonwijken om het Stadspark. Het zou mooi zijn als de overlast die daarvan wordt ervaren verminderd kan worden in de uitwerking. Voor concerten wordt ingezet op best practise toepassingen, zodat binnen de geldende normen er toch minder geluid waarneembaar is.
 • Het aanbrengen van een wal aan de kant van de ringweg en het benutten van de bebouwing langs de Concourslaan voor geluiddemping. Vaste geluidsisolatie richting Laanhuizen wordt als wenselijk beschouwd.
 • Bij de inrichting van het terrein moet goed gekeken worden naar wat je zou kunnen doen om de hoeveelheid geluid in de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Kan het aanbrengen van een helling of geluidwal rondom het terrein dit al beperken en zijn daar mogelijkheden toe?
 • Maar ook de planning van evenementen is van invloed op hoe geluid en (geluid)overlast ervaren wordt. Veel grote evenementen kort achterelkaar leidt wordt als vervelend ervaren. Niet alleen in relatie tot geluidoverlast maar ook ten aanzien van verkeer en mensenmassa’s. Omwonenden moeten de volgende ook weer naar het werk en naar school en iedereen wil uitgerust aan de volgende dag kunnen beginnen.
 • M.n. bastonen zorgen voor overlast, overweeg om minder evenementen toe te laten met elektronische muziek.

2. ALGEMENE OVERLAST

 • Denk aan het beperken van hinder en overlast op de omgeving, ook voor wat betreft afval, bezoekersstromen, vandalisme, bereikbaarheid en mobiliteit.
 • Grote evenementen brengen veel overlast met zich mee. Met name ten aanzien van verkeer, bezoekersstromen en afval worden als de grootste bezwaren gegeven.
 • Men ziet graag dat er rondom fietsparkeerlocaties toiletten en plaskruizen komen tijdens de evenementen.
 • Meer stewards op de in-uitstroomroutes.
 • Als je een groen en duurzaam evenemententerrein wilt zijn dan moet je daar ook in je mobiliteit, bereikbaarheid en afvalbeheer rekening mee moeten houden. Leg daarnaast ook meer de focus op openbaar vervoer en fiets bij evenementen.
 • Als een evenement is afgelopen willen al die bezoekers ook weer weg. Binnenstad en station zijn dan logische bestemmingen. Daar moet je bij de inrichting van de omgeving rekening mee houden.
 • Lerend vermogen: Als bepaalde evenementen negatieve effecten met zich meebrengen moet je ook het lef hebben om er mee te stoppen. (concreet: Dance evenementen gaan gepaard met veel alcohol en drugsoverlast, als dat niet verbetert dan stoppen) Omgekeerd moet je positieve ervaringen ook gebruiken voor andere evenementen. (concreet: de bewakingsfirma rondom het concert stadspark live 2019 heet uitstekend werk verricht) zet dit bedrijf dan ook in bij andere evenementen, zoals bijvoorbeeld bij het Bevrijdingsfestival (slechte ervaring).
 • Meer aandacht komen voor de afvalproductie van evenementen. Voorkomen kunnen we niet maar als je wilt vergroenen zou je hier met je producten rekening mee moeten houden en zorgen dat je afvalbeheer op orde is.
 • Zorg voor een goede bereikbaarheid voor klachten en vragen rond evenementen op de Drafbaan. Een vaste beheerder en een vast telefoonnummer dat voor, tijdens en na evenementen bereikbaar is.

3. AUTO’S IN HET PARK

 • Zorg dat voetgangers en fietsers het primaat hebben (auto te gast).
 • In het Stadspark rijden veel auto’s, ook op plekken waar je dat niet verwacht of waar het wellicht niet wenselijk is. Kan dit niet anders worden geregeld, zonder dat daarmee de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de kinderboerderij in de knel komt
 • Organiseer de “werktoegang” aan de zuidelijke Concourslaan ter hoogte van het Gasuniegebouw
 • In het park zelf moet ook meer aandacht zijn voor verkeer. De Concourslaan is een brede asfaltweg maar wordt ook door heel veel mensen gebruikt: fietsers, wandelaars, hardlopers maar ook auto’s rijden hier door elkaar heen. Als het met het aantrekkelijker maken van het stadspark nog drukker gaat worden dan moet je na gaan denken over het meer scheiden van de verschillende gebruikers. Daarbij is een uitdrukkelijke wens om de auto’s eruit te halen en die via de Laan Corpus den Hoorn een aparte plek te geven om te kunnen parkeren.

4. PROGRAMMERING EVENEMENTENTERREIN STADSPARK

 • Zoek naar een bredere programmering, naast concerten, bijvoorbeeld klassieke muziek, (locatie)theater, ballet
 • Biedt ruimte aan kunst (Zomerkunst). Nodig kunstenaars uit voor bijdragen en inspiratie. Wellicht een kleine Biennale?
 • Benader Stadspark als eventpark met “areas” waar je dingen kunt doen of beleven
 • de drafbaan biedt kansen voor grote groepsbijeenkomsten, bijvoorbeeld voor bedrijven
 • Speciale aandacht voor kinderen, bijvoorbeeld jeugdtheater of een klimbaan.
 • Benut drafbaan/Stadspark aanvullend op Noorderzon
 • Daarop kwam de concrete suggestie om iets dergelijks aan de ringweg te situeren. Bedoeld voor kleinschalige optredens. Mogelijk kan deze ook dienen als een soort geluidswal en ruimte eronder voor fietsenstalling.
 • Afsluitend wordt opgemerkt dat lokaal halen van belang is en dat er samenwerking gezocht zou moeten worden met de kunst- en cultuursector in Groningen en lokale ondernemers.
 • Ook moet er aandacht komen voor kinderen. Daar zijn op dit moment nog maar weinig evenementen voor. Daarnaast hebben kinderen vaak ook hele spontane en leuke ideeën over hoe je met openbare ruimte om zou moeten gaan. Daar moeten we de vruchten van plukken.
 • Evenementen als Pasar malam, vintagebeurzen, Tuin&Co.
 • Winterkermis en kerstmarkt: Verplaatsing van de kermis naar het Stadspark zou volgens voor de marktkooplui in het centrum goed zijn.
 • Sportactiviteiten organiseren (bv. een variant op de Groene 4 mijl. Sporten/bewegen zonder muziek maar luisterend naar de geluiden van de natuur of een jaarlijks terugkerende activiteiten waarbij je zo veel mogelijk mensen op de drafbaan wilt laten touwtje springen, hardlopen, dansen)
 • Locatie voor oplaten van luchtballonvaart.

5. TERREININRICHTING

 • Maak het terrein openbaar toegankelijk. Het moet een verlengstuk en een verrijking van het stadspark worden waar iedereen gebruik van kan maken. Niet alleen voor evenementen maar ook om te recreëren, te verblijven, te sporten en te spelen. Er is bijvoorbeeld ruimte zat voor klimtoestellen, een skatebaan en een speeltuin. Maak gebruik van die ruimte!
 • Maak een openluchttheater, speakerscorner en intiemere (muziek)evenementen mogelijk door het aanleggen van een amfitheater. Als voorbeeld en inspiratie werd genoemd de Waldbuhne Berlin en het amfitheatertje bij de scouting aan de Concourslaan.
 • Trekpleisterfunctie. Inrichting zo doen dat niet alleen voor evenementen maar ook voor het mooie park en recreatiemogelijkheden.
 • Buitenbaan voor skaters en die bij vorst onder water gezet kan worden als ijsbaan
 • Maak het terrein van verschillende kanten toegankelijk, dat is prettiger verblijven. Het terrein is heel groot waardoor het in de basis alleen maar geschikt lijkt voor hele grote evenementen. Maak ook een plek waar kleinschalige, intiemere evenementen georganiseerd kunnen worden.
 • De zomers worden warmer en mensen zoeken dan naar verkoeling. Het letterlijk vergroenen van het terrein kan hier een goede bijdrage aan leveren en daarmee een verlengstuk worden van het park.
 • Benut de gebouwen: idee om die gebouwen te benutten om bijvoorbeeld horeca en toiletvoorzieningen hierin te vestigen maar ook voor andere doeleinden te gebruiken. De tribune kun je bijvoorbeeld meer bij het park betrekken voor kleinschalige evenementen. Anderzijds wordt ook het idee op tafel gelegd om de gebouwen weg te halen zodat je een betere en meer open verbinding krijgt met het park en die plek kunt vergroenen.
 • Onderzoek de mogelijkheid van staketsels waar je overkappingen aan kunt ophangen, als soort van paraplu i.v.m. regen.
 • Het inrichten van het terrein voor grote evenementen kan intensief gebruik voor kleinschalige evenementen in de weg staan. Zoek naar een middenweg.
 • een trimbaan voor het stadspark
 • Voor wat betreft de inrichting van het terrein in relatie tot evenementen moet wel rekening gehouden worden met de glooiing van het terrein. Een idee kan zijn om het terrein naar achteren toe licht op te laten lopen zodat iedereen het terrein goed kan overzien.
 • Zowel tijdens evenementen als buiten de evenementen om is het van belang dat het terrein toegankelijk is voor iedereen.
 • Geef de drafsport als erfgoed nog plekje op het terrein.
 • gebouwen behouden en diverse functies in de gebouwen, als horeca, ecologie, educatie. Maak er een gezellig café bij een informatief bezoekerscentrum over het park met haar flora en fauna.

6. MOBILITEIT & PUBLIEKSTROMEN

 • Maak 3 tot 4 duidelijke aanlooproutes, groene lopers (vanaf station en P+R Hoogkerk).
 • Vanaf P+R Hoogkerk pendelbussen (elektrische) laten rijden voor de aanvoer en afvoer van bezoekers
 • Maak gebruik van de busbaan die loopt vanaf de Meubelboulevard Vesta langs het Stadspark. Maak bijvoorbeeld een halte bij de parkeerplaats van Qbuzz en gebruik deze locatie als hub naar de drafbaan. (Dit betekent wel dat grote groepen mensen dwars door het park over moeten steken richting drafbaan h.k)
 • Maak mogelijk ter hoogte van de meubelboulevard een afslag naar de drafbaan pal langs de westelijke ringweg, zodat mensen dichtbij de drafbaan kunnen worden afgezet en opgehaald.
 • Als je mensen wilt verlokken om per fiets te komen, dan moet je zorgen voor fatsoenlijke parkeerplekken voor fietsen. Dit zou je kunnen integreren met de Amfitribune.
 • Ontlast de Concourslaan als hoofdtoegangspoort door andere ontsluitingen te optimaliseren.
 • De buslijn langs het Stadspark zou gebruikt kunnen worden voor aan en afvoerplek vanaf de verschillende P+R plaatsen.
 • Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontsluiting van het Stadspark vanaf de Laan Corpus den Hoorn. Hier zitten meerdere sportverenigingen waar ook veel kinderen op af komen. Vaak knelt dit met de logistieke verkeersbewegingen. Men zou daarom graag zien dat er goed na wordt gedacht over de logistieke ontsluiting van het Stadspark.
 • De gemeente zou dan ook de mogelijkheden moeten verkennen om de aan en afvoer van goederen vanaf de Westelijke Ringweg / Leonard Springerlaan te laten verlopen.
 • In het algemeen zou ten aanzien van de ontsluiting van het evenemententerrein, met name bij evenementen, de focus meer moeten liggen op de Concourslaan zuidzijde (Gasunie) in plaats van de Concourslaan noordzijde.
 • Creëer groene halteplaats voor bijvoorbeeld fietsroutes en looproutes
 • Maak een golfbaan (niet alleen voor de elite maar ook lekker voor de Stadjers, 50 plussers die graag willen blijven bewegen in een groene omgeving)
 • Misschien zijn de sportvelden aan de andere kant van de snelweg incidenteel als parkeerplaats te gebruiken.

7. ENERGIE

 • Groene stroomvoorziening voor organisatoren, geen aggregaten meer!
 • Energie uit de buurt gebruiken voor evenementen, bv door de omgeving te voorzien van zonnepanelen en overgebleven energie te gebruiken voor drafbaan. Haak aan bij lopende grote programma’s op het gebied van bijvoorbeeld waterstof; Groningen energieknooppunt. We kunnen daarmee op voorsprong komen!
 • Energie opwekken op het terrein.
 • voorbeeld: Into The Great Wild Open – eigen waterbron
 • wees vanuit verduurzaming ook streng naar organisatoren.

Meer lezen:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.