Woensdag 19 januari verschenen er verschillende berichten in de plaatselijke media over de ontwikkelingen op en rond de voormalige drafbaan in het Stadspark. Links naar verschillende berichten vind je onderaan. Belangrijke aanleiding voor veel van die berichten was de brief aan de leden van de raad van de gemeente Groningen. De originele brief (in pdf) vind je hier. Omdat het wel en wee in en om het Stadspark veel buurtbewoners aan het hart gaat en een pdf niet prettig leest op mobiel, vind je hieronder de tekst van de brief.

Onderwerp: Doorontwikkeling evenemententerrein als openbare parkruimte Stadspark
Steller: Henry Vos, projectleider Drafbaan
De leden van de raad van de gemeente Groningen
Datum: 19-01-2022

Geachte heer, mevrouw,

Op 2 juni 2021 heeft u besloten om de Drafbaan door te ontwikkelen als evenemententerrein. Daarvoor heeft u een krediet van € 1,65 mln beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd heeft u de herijking van de visie Stadspark ‘Park voor de Stad’ vastgesteld. Onderdeel van die visie is het openbaar toegankelijk maken van het terrein van de Drafbaan op het moment dat er geen evenementen zijn.

Beide besluiten hangen zeer nauw met elkaar samen. Met de herijkte visie op het Stadspark is besloten het evenemententerrein niet alleen open te stellen voor publiek maar het terrein integraal onderdeel te maken van het Stadspark. Daarmee is de opdracht voor de doorontwikkeling van het terrein verbreed. Van sec het verbeteren van het bestaande evenemententerrein, naar het maken van een openbare parkruimte met voorzieningen voor evenementen. Met die gecombineerde ambitie zijn we aan de slag gegaan. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de vervolgstappen die we willen nemen.

Gefaseerde uitvoering maatregelen doorontwikkeling evenemententerrein

Op 2 juni 2021 heeft u besloten de drafbaan door te ontwikkelen als evenemententerrein. Daarbij is voor het uitvoeren van maatregelen een krediet van € 1,65 mln beschikbaar gesteld. Naast de nodige opruimwerkzaamheden gaat het om:
1. het aanleggen van vaste groene stroomvoorziening;
2. het aanleggen van glasvezel;
3. het upgraden van de ingangen ten behoeve van een veiliger management van de publieksstromen;
4. het upgraden van de logistieke en calamiteitentoegang;
5. de aanleg van een multifunctioneel plein ten behoeve van het gebruik als podiumplein en toekomstig gebruik als 'parkplein';
6. het verwijderen van de jurybaan en het huisje;
7. het verbeteren van de grasmat en aanbrengen drainage.

Voor het goed toegankelijk en obstakelvrij maken van het terrein, de punten drie, vier, zes en zeven, liggen we op schema om de werkzaamheden af te ronden voor de start van komend festivalseizoen.

Door externe factoren kunnen we de onder één en twee genoemde maatregelen; het plaatsen van vaste gecombineerde aansluitpunten voor groene stroom, glasvezel en water nog niet realiseren voor aanvang van het evenementenseizoen dit jaar. De doorlooptijden van aanvraag tot uitvoering bij onze externe partners Enexis (stroom) en Gronet (glasvezel) zijn daarvoor te lang. Daarnaast spelen ook hier tijd en capaciteitsproblemen bij aannemers en leveringsproblemen van materialen. We kijken wel in hoeverre de bestaande stroomaansluiting tijdelijk kan worden verzwaard, eventueel in combinatie met groene aggregaten om zo voor de groot en langverbruikers (m.n. de horeca) geen dieselaggregaten te hoeven inzetten. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen wateraansluiting op het terrein beschikbaar is. Die is er, met voldoende capaciteit. Gefaseerde uitvoering betekent dat dit jaar organisatoren nog, net als andere jaren, tijdelijke distributievoorzieningen op het terrein moeten treffen. Dit geldt ook voor telefonie.

Voor wat betreft punt vijf, het vaste podiumplein, zetten we in op het creëren van een aantrekkelijke multifunctionele plek in de vorm van een parkplein. Hoe precies, daar zijn we nog niet uit. Daarom kiezen we nu eerst voor een tijdelijke podiumplek met stelconplaten. De fundering kan later worden gebruikt als fundering voor het definitieve parkplein. Hiermee voorkomen we ook dat voor de podiumopstellingen veel rijplaten moeten worden ingezet.

Wanneer Covid 19 niet opnieuw roet in het eten gooit ontvangen wij dit jaar tenminste 250.000 bezoekers op het evenemententerrein en daarmee in onze stad. Uiteraard onder de gebruikelijke voorwaarden en vergunningen en met oog voor een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

Uit uitgevoerde ecologisch onderzoeken op en rond het evenemententerrein blijkt dat bij de uit te voeren werkzaamheden geen ecologische waarden in het geding zijn. De omgevingsvergunning (verandering monument) is inmiddels aangevraagd. Uitvoering van deze eerste fase vindt plaats voor 1 april a.s.

1e stap naar een openbare parkruimte

Evenementen vinden in beperkte periodes in het jaar plaats. Daarbuiten is de drafbaan straks openbaar toegankelijk, net als de rest van het Stadspark. Hiermee realiseren we in onze groeiende stad zo'n 8 ha. aan nieuwe openbare ruimte. De status van gemeentelijk monument vraagt daarbij om een zorgvuldige benadering. Daarom hebben we LAOS Landschapsarchitectuur gevraagd een schetsontwerp op te stellen voor de toekomstige inrichting van het terrein. Daarbij is de input uit de inspraak op de Visie Stadspark en de meedenksessies over het evenemententerrein van eind 2020 meegegeven als input voor dit schetsontwerp.

LAOS Landschapsarchitectuur heeft eerst een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de identiteit, kenmerken en ontwerpprincipes van het Stadspark en de drafbaan als onderdeel daarvan. Op basis daarvan en het vigerend beleid, waaronder de herijkte Visie Stadspark 'Park voor de Stad', is het schetsontwerp opgesteld. Dit borduurt voort op het oorspronkelijke ontwerp, maar geeft juist ook inspiratie voor het inrichten van de drafbaan als openbare parkruimte.

Wij zien een parkruimte voor ons waar je kunt wandelen, recreatief sporten, spelen, vliegeren, maar ook ruimte voor cultuur. Kortom: een plek voor ontmoeting, ontspanning en sportieve recreatie.
In combinatie met de herontwikkeling van de opstallen zal het terrein een belangrijke bijdrage leveren aan de in de Visie Stadspark uitgesproken ambities; een park voor de Stad!.
Hieronder een verbeelding uit het schetsontwerp, waarbij qua padenstructuur wordt aangesloten op bestaande routestructuren in het Stadspark.

Schetsontwerp ontwikkeling drafbaan Stadspark Groningen
Bron: LAOS Landschapsarchitectuur, schetsontwerpdrafbaan

De bestaande groene randen met clusters bomen en onderbeplanting om het terrein kunnen worden versterkt naar het oorspronkelijke ontwerp uit het begin van de vorige eeuw.
Mede naar aanleiding van de digitale bijeenkomsten van eind 2020 wordt gedacht aan een 'waterplein' dat kan dienen als ijsbaan in de winter, als waterspeelplaats en verkoeling in de zomer, maar ook als vaste podiumplek voor evenementen of buitensportactiviteiten. Het schetsontwerp gaat uit van het vervangen van de huidige verharding door een publieksverharding die multifunctioneel gebruikt kan worden als openbare publieksruimte.
De zone langs de Concourslaan, waar nu de opstallen staan, biedt ruimte voor tranformatie en het toevoegen van nieuwe elementen, maar ook herstel van de oorspronkelijke waterpartijen en zichtlijnen waarbij de oude samenhang behouden of versterkt wordt. Dit wordt in de verdere uitwerking meegenomen.

Vervolgstappen
Start participatieproces

Met het schetsontwerp sluiten we aan bij de monumentale status van het Stadspark en de in de Visie Stadspark opgenomen ambities.
Wij zien het schetsontwerp dan ook als vertrekpunt om daarover met de omgeving en gebruikers binnenkort in gesprek te gaan, inclusief de nog in te stellen adviescommissie Stadspark. Daarmee start het participatieproces.
De uitkomsten van de gespreksronde met de omgeving van het Stadspark nemen we mee in de volgende stap, namelijk het opstellen van een voorontwerp. Dit voorontwerp wordt vervolgens ter inspraak gelegd. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u.

Verharden sintelbaan voor multifunctioneel gebruik

Met de huidige verharding is algemene openstelling voor publiek zoals opgenomen in de visie Stadspark op korte termijn niet haalbaar. Daarvoor is de toegankelijkheid teveel afhankelijk van weersomstandigheden. Daarnaast slijt de huidige verharding bij intensief gebruik snel.
Vraag is dan wat voor verhardingslaag past bij het toekomstige gebruik als publieksruimte en welke breedte. In het raadsvoorstel van juni vorig jaar hebben we aangekondigd daar eerst onderzoek naar te doen.

Uit dit onderzoek weten we inmiddels dat de opbouw over de volle lengte ca. 16,5m breed is. Uit onderzoek door bureau Tauw blijkt eveneens dat de opbouw vervuild is en dat deze niet elders kan worden toegepast, maar wel, zonder gezondheidsrisico's goed kan worden hergebruikt als funderingslaag voor een nieuwe publieksverharding. Het ligt daarom voor de hand de huidige sintels te vervangen door een publieksverharding op een breedte van 16,5 meter. Kiezen voor een geringere breedte zou betekenen dat een deel van de (vervuilde) funderingslaag zou moeten worden afgevoerd, een bredere verharding zou extra fundering vragen. Beide brengen ook extra kosten met zich mee.

Als materiaal voor de nieuwe publieksverharding ligt asfalt het meest voor de hand. Dit sluit goed aan bij de bestaande verharding in het Stadspark, is sterk, betaalbaar en, niet onbelangrijk, is voor veel doeleinden te gebruiken. We hebben ons hierbij laten inspireren door het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn.

Dit voormalige vliegveld ligt midden in de stad en is inmiddels in gebruik als multifunctioneel park. Door de verharding te vervangen ontstaan er geweldige mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik als vrijetijdsruimte om te vertoeven (buitensport, wandelen) en te bewegen (skeeleren, fietsen, hardlopen), buiten evenementen om. Vanuit cultuurhistorisch perspectief blijft de drafbaan ook nog steeds expliciet zichtbaar en herkenbaar als cultuurhistorisch erfgoed en voormalige drafbaan.

Financiën

Het geheel vervangen van de sintelbaan was, op enkele logistieke aanpassingen na, niet meegenomen in het krediet van 1,65 miljoen voor de ontwikkeling van het evenemententerrein (https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/12-mei/10:00/Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-1.pdf).

Door de gefaseerde uitvoering van maatregelen ten behoeve van evenementen ontstaat er nu financiële ruimte om de verharding van de sintelbaan naar voren te halen. Dit brengt de algemene openstelling van het terrein binnen afzienbare termijn dichterbij, maar is uiteraard ook positief voor de ontwikkeling van het evenemententerrein.

De kosten van het verharden in asfalt zijn geraamd op € 395.000,-. Dit kan rechtmatig worden uitgevoerd door deze investering onder te brengen in het krediet Drafbaan, groot € 1,65 miljoen, omdat een aantal maatregelen die in het krediet Drafbaan zijn opgenomen nog niet worden uitgevoerd. Structurele dekking ad € 15.800,- voor de kapitaallasten van deze investering vindt plaats binnen het budget areaalontwikkeling fysiek Stadsbeheer.

Daarmee blijven de middelen voor de maatregelen die nu nog niet worden uitgevoerd beschikbaar. Zodra de opgeschorte werkzaamheden op de Drafbaan uitgevoerd kunnen worden, zullen we uw raad een voorstel voor verhoging krediet Drafbaan doen toekomen. De verwachting is dat het eind van dit jaar zal zijn.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
burgemeester, Koen Schuiling
secretaris, Christien Bronda


Lees ook deze artikelen:

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.